നിറങ്ങൾ മങ്ങിയാൽ...

 നിറങ്ങൾ മങ്ങിയാൽ വർണങ്ങളോടുള്ള 

ആകർഷണം കുറയുന്നതുപോലെ 

പ്രതിച്ഛായ മങ്ങിയാൽ

വ്യക്തിത്വത്തിനോടുള്ള 

ആദരവും കുറയും.

ADITHYA BHASKAR

04-07-21No comments