പൂർവ്വജന്മകൃതകർമ്മണ:

പൂർവ്വജന്മകൃതകർമ്മണഃ ഫലം 

പാകമേതി നിയമേന ദേഹിനഃ

തൽപ്രകാശയതി ദൈവനോദിതഃ 

പ്രസ്ഥിതസ്യ ശകുനഃ സ്ഥിതസ്യ ച.

അർത്ഥം :- കഴിഞ്ഞ ജന്മങ്ങളിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള കമ്മങ്ങളുടെ ഫലം ജീവാത്മാവിൽ ലയിച്ച്അനന്തരജന്മത്തിലെ അദൃഷ്ടങ്ങൾക്കു കാരണമായും വാസനയ്ക്കു നിദാനമായുംഭവിക്കുമെന്നു ശാസ്ത്രമുണ്ട്. അതനുസരിച്ച്, അന്തരാത്മാവിൽ ലയിച്ചിരിക്കുന്ന കമ്മഫലം മനുഷ്യൻ യാത്രചെയ്യുമ്പോഴും അല്ലാത്തപ്പോഴും ശകുനരൂപത്തിൽ പ്രകാശിച്ച്ശുഭാശുഭങ്ങളെ അറിയിക്കുന്നു.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 " ഇന്ന് നാം ചെയ്യുന്ന നന്മതിന്മയുടെ വിത്തുകളാണ് 

നാളെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു ജന്മത്തിൽ നമുക്കായി 

കൊയ്യുവാൻ ഇടയാകുന്ന വിളകൾ "

Adithya Bhaskar

28-05-23No comments