സർവ്വപ്രഥമപൂജിത!

 സർവ്വപ്രഥമപൂജിത!

സകല സങ്കടഹര ദേവാ!

സമസ്ത വിഘ്‌നവിനാശക!

സതതം നമാമി നന്ദിപ്രിയായ! 

സതതം സ്മരാമി സ്ഥൂലകണ്ഠായ!

സതതം ഭജേ ഭുക്തിമുക്തിപ്രദായക!
No comments