സ്നേഹം...


തണലുതരുന്ന എത്രവലിയ 

പടുവൃക്ഷത്തിന്റെ 

വിത്താണെങ്കിലും

ചെന്നുപതിക്കുന്നത് 

കരിങ്കല്ലിലാണെങ്കിൽ 

അതൊരിക്കലും 

പൊട്ടിമുളയ്ക്കുകയില്ല.


അതുപോലെയാണ്

സ്നേഹവും 

തേൻപോലെ

മാധുര്യമുള്ളതായാലും

ചെന്നുപതിക്കുന്നത് 

കരിങ്കല്ലുപോലുള്ള

ഹൃദയത്തിലാണെങ്കിൽ

അതൊരിക്കലും

ഉള്ളിലേക്ക് വലിച്ചെടുക്കുകയില്ല, 

അതിന്റെ പ്രതലത്തിൽ തട്ടി പാഴായിപ്പോവുകയേ ഉള്ളൂ.
No comments