ഓണാശംസകൾ!

 ആമോദത്തോടെ വസിച്ചൊരു 

കാലത്തിന്റെ ഐതിഹ്യകഥയിലെ 

മഹാബലിത്തമ്പുരാനെ

സ്മരിച്ചുകൊണ്ട്,

 ബാല്യത്തിന്റെയും 

കൗമാരത്തിന്റെയും 

ഗതകാലസ്മരണകളുണർത്തുന്ന

ഒരു  പൊന്നോണം കൂടി 

വരവായി. ഏവർക്കും 

എന്റെ ഹൃദയംനിറഞ്ഞ 

ഓണാശംസകൾ! 
No comments